top of page
Lineart6-01.png

Giải thưởng WEPs Châu Á - Thái Bình Dương của UN Women 2020:
Gặp gỡ những người chiến thắng trong khu vực

winners page banner 110.jpg

Chúng tôi vui mừng thông báo những người chiến thắng Giải thưởng WEPs Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên của UN Women 2020!

Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng, những người đã cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Những nhà vô địch về giới này từ các quốc gia, ngành và lĩnh vực khác nhau lần lượt được công nhận vì Cam kết lãnh đạo xuất sắc, Lãnh đạo thanh niên, Nơi làm việc hòa nhập giới, Thị trường đáp ứng giới, Sự tham gia của cộng đồng và ngành, và Hành động COVID-19.

Người chiến thắng

Categories-Colour-01.png
Categories-Colour-02.png
Categories-Colour-06 (1).png
Categories-Colour-03.png
SME logo.jpeg
Categories-Colour-05.png
Categories-Colour-04.png

1st Runners Up

Categories-Colour-01.png
Categories-Colour-02.png
Categories-Colour-03.png
Categories-Colour-06 (1).png
Categories-Colour-04.png
Categories-Colour-05.png
SME logo.jpeg

2nd Runners Up