top of page
Lineart6-01.png

Giải thưởng WEPs Châu Á - Thái Bình Dương của UN Women 2020:
Gặp gỡ những người chiến thắng trong khu vực

WINNERS.png

Chúng tôi vui mừng thông báo những người chiến thắng Giải thưởng WEPs Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên của UN Women 2020!

Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng, những người đã cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Những nhà vô địch về giới này từ các quốc gia, ngành và lĩnh vực khác nhau lần lượt được công nhận vì Cam kết lãnh đạo xuất sắc, Lãnh đạo thanh niên, Nơi làm việc hòa nhập giới, Thị trường đáp ứng giới, Sự tham gia của cộng đồng và ngành, và Hành động COVID-19.

*The UN Women Asia-Pacific WEPs Awards represents recognition of exemplary company efforts for gender equality and is limited to a designated category and a specific location and time period. Awarded organizations, alongside their products and services, receiving awards are not endorsed or affiliated with UN Women or WeEmpowerAsia and being recognized as an Awardee does not constitute a partnership. Claims, statements, or endorsements made by awardees are solely those of the individual or organization and do not represent official policies or positions of UN Women.

What are the WEPs?
Lineart7-01.png
2020 Awardees
bottom of page