top of page
Lineart6-01.png

หลักการเสริมสร้าง ศักยภาพสตรี ( The Women’s Empowerment Principles: WEPs)

หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ( WEPs) ประกอบด้วยกรอบปฏิบัติ 7 ประการ ในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า (marketplace) และชุมชม (community)

WEPs Value Chain graphic.png

ยกระดับการมีส่วนร่วม ของผู้นําาธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้องค์กร สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยความร่วมมือของ UN Women และ UN Global Compact ปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจกว่า 6.500 แห่ง ลงนามเป็น WEPs Signatory แล้วทั่วโลก

 

การส่งเสริมการเสริมพลังและบทบาทสตรีทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมผลการดำเนินงานและความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งใน เป้าหมาย 2030 agenda ของ the United Nations Sustainable Development goals (SDG) 
ดังนั้นการลงนามเป็น WEPs Signatories จึงถือเป็นการสนับสนุนองค์กรสหประชาชาติในการยุติความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในสถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า และชุมชน

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (WEPs) ส่งผลดีต่อธุรกิจได้อย่างไร

What are the WEPs?
Lineart7-01.png
Lineart4-01.png
Lineart4-01.png

สิ่งที่คาดหวังจากการลงนามเป็น WEPs Signatory?

การที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรลงนาม CEO Statement of Support เป็นการแสดงถึงเจตนารมขององค์กรในการสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมและแนวทางปฎิบัติทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมศักยภาพสตรี

การลงนามเป็น WEPs Signatory เป็นก้าวแรกขององค์กรในการแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการและติดตามรายงานคงามคืบหน้า และทำงานร่วมกับเครือข่ายประเด็นความเท่าเทียม

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์กรของท่าน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศของบริษัทนั้นช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน และยังเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่คาดหวังความรับผิดชอบของบริษัทต่าง ๆ ต่อการส่งเสริมด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ

UN Women พร้อมที่จะให้การสนับสนุน คำแนะนำและเสริมสร้างศักยภาพแก่องค์กรธุรกิจที่สนใจนำหลักการเสริมศักยภาพสตรี (WEPs) ในการดำเนินงานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุ วิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงและเป็นธรรม

Lineart3-01.png
What is expected of a WEPs signatory?
Lineart5-01.png

ใครสามารถเข้าร่วม WEPs Community

ธุรกิจ บริษัท และวิสาหกิจ (เอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม) รวมถึงบริษัทในเครือของต่างชาติและ/หรือสาขา สมาคมอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ และหอการค้ามีสิทธิ์สมัครทั้งสิ้น

เราขอเชิญชวนบริษัทขนาดต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรม (ทั้งของเอกชน รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์) ซึ่งจดทะเบียน ตามกฏหมายในประเทศ กลุ่มสมาคมธุรกิจการค้าและหอการค้า ที่มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและ เสริมสร้างศักยภาพสตรีในสถานที่ทําางาน พื้นท่ีธุรกิจและเครือข่าย เข้าร่วมเครือข่าย WEPs เมื่อท่านเข้าร่วม WEPs Community

Who can join the WEPs Community?

การลงนามเป็น WEPs Signatory

การเข้าร่วม WEPs

 

1. ผู้นำองค์กร (ที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุด) ลงลายมือชื่อใน CEO Statement of Support

2. สมัคร ลงนาม WEPs signatory  อย่างเป็นทางการ พร้อมอัพโหลด CEO Statement of Support ที่ https://www.weps.org/join

 

กระบวนการพิจารณาใช้เวลาประมาณ 10-15 วันทำการ เมื่อได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลอีกฉบับที่ยืนยันว่าใบสมัครของบริษัทของท่านได้รับการอนุมัติ

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WEPs ได้โดย คลิกที่นี่ และการเข้าร่วมเป็น WEPs Signatory “How to Guide

How to Become a Signatory
bottom of page