top of page

FAQs:

 

 

 

หากผู้สมัคร (ประธานบริหารสูงสุด/เจ้าของบริษัท) ไม่ใด้ถือสัญชาติไทย จะสามารถสมัครเข้าชิงรางวัลสาขาผู้นำองค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ (Leadership Commitment and Action) ได้หรือไม่

 

ได้ เราเปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครทุกเชื้อชาติ เพื่อชิงรางวัล Thailand WEPs Awards องค์กรของท่านต้องจดทะเบียนในประเทศไทย

สามารถอ้างถึงโครงการ/นโยบาย/ข้อปฏิบัติที่ทางบริษัทหรือองค์กรไม่ได้ทำอีกแล้วในการลงสมัครได้หรือไม่??

ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะว่าโครงการริเริ่มเมื่อใด อย่างไรก็ตาม โครงการ/นโยบาย/ข้อปฏิบัติที่อ้างอิงในใบสมัครควรยังมีผลบังคับใช้ในการส่งเสริมด้านความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมศักยภาพสตรีอย่างต่อเนื่อง

 

มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมหรือไม่?

การเข้าร่วมงาน UN Women Asia-Pacific WEPs Awards นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 

ทำไมถึงมีรางวัลระดับประเทศในเพียงบางประเทศ?

ทำไมถึงมีรางวัลระดับประเทศในเพียงบางประเทศ?

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการเป็นอย่างไร (due diligence)

ทาง UN Women จะตรวจสอบสถานะกิจการของผู้สมัครทุกท่านตามมาตรฐานสากล หากท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล  (shortlisted nominees) UN Women  อาจติดต่อท่านกลับไปเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสิน

 

 

Why do I need to upload supporting documents?


Supporting documents will be used to verify application claims to ensure that any awarded companies meet a standard of recognition by UN Women.

 

 

ผู้สมัครต้องเป็น WEPs Signatory หรือไม่?

ผู้สมัครหรือบริษัทที่ลงสมัครเข้าชิงรางวัล ไม่จำเป็นต้องเป็น WEPs signatory ก่อนที่จะส่งใบสมัคร อย่างไรก็ตาม ก่อนวันประกาศผล (พฤศจิกายน 2565  องค์กร/บริษัทของผู้สมัครจะต้องลงนามเป็น WEPs Signatory พร้อมแนบเอกสาร CEO statement ที่ลงนามโดยผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม UN Women ขอเชิญชวนให้องค์กรลงนามเป็น WEPs Signatory โดยกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์นี้: http://www.weps.org/join 

 

ในกระบวนการลงนามเป็น WEPs signatory แค่ CEO เซ็น CEO Statement of Support เสร็จเรียบร้อยก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่

ไม่เพียงพอ การที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรลงนามใน CEO Statement of Support เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ท่านต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลด CEO Statement of Support ที่ https://www.weps.org/join

 

ใช้เวลานานเท่าใดในการพิจารณาการเป็น WEPs Signatory หลังจากกรอกเอกสารใน https://www.weps.org/join เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการพิจารณาใช้เวลาประมาณ 10-15 วันทำการ

 

การเป็นสมาชิกของเครือข่าย WEPs มีค่าใช้หรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

บริษัทสตาร์ทอัพสามารถเข้าสมัครเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ WEPs ได้หรือไม่?

ได้ บริษัทและองค์กรทุกขนาดสามารถเข้าร่วมลงนามเป็น WEPs Signatory ได้ไม่ว่าจะมีขนาดใด หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

 

รูปแบบการจัดงานประกาศรางวัล UN Women 2022 Thailand/Asia-Pacific WEPs Awards จะเป็นแบบใด

รูปแบบการจัดงานจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในประเทศในช่วงเวลานั้น งานอาจจัดในรูปแบบผสม ( Hybridge meeting) คือ มีการประกาศรางวัลในสถานที่จริงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกับการถ่ายทอดภาพบรรยากาศงานออนไลน์ ซึ่ง UN Women จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

หากเป็นองค์กรข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะสามารถสมัครในนามสำนักงานย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่ โดยใช้ข้อมูลและโครงการที่ดำเนินงานในประเทศไทยและในสำนักงานในประเทศอื่นทั่วโลก

ท่านสามารถสมัครในนามสำนักงานย่อยได้ แต่สำนักงานจะต้องตั้งอยู่และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยภายในใบสมัครท่านสามารถใช้ข้อมูล และอ้างอิงถึงโครงการที่ทางสำนักงานใหญ่ริเริ่ม และบังคับใช้ในสำนักงานประจำประเทศไทยได้ อีกทั้งท่านยังสามารถอ้างถึงข้อมูล และ/หรือโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานในประเทศไทยได้ด้วย

 

หากองค์กรหรือบุคคลได้รับรางวัล แสดงว่าเป็น partners อย่างเป็นทางการกับ UN Women หรือไม่?

ไม่ การเป็นผู้รับรางวัล UN Women WEPs Awards ไม่ถือเป็น partnership รางวัล UN Women Thailand/Asia-Pacific WEPs Awards เป็นรางวัลที่ยกย่องบริษัทที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ในหมวดหมู่สาขารางวัล ประเทศและภายในปีที่สมัครรางวัล

องค์กรที่ได้รับรางวัล หรือผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้โครงการที่ ที่ใช้ในการสมัครรางวัล ไม่ถือเป็นการรับรองจากทาง UN Women/ WeEmpowerAsia

คำแถลงการ (statements) หรือ การรับรอง (endorsements) จากผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นความเห็นส่วนบุคคลหรือจากองค์กรเพียงเท่านั้น ไม่ถือเป็นนโยบายหรือข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการจากทาง UN Women/ WeEmpowerAsia

หากเคยเป็นผู้สมัคร หรือผู้ชนะในปีที่แล้ว จะสามารถลงสมัครเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้หรือไม่? 

หากเคยเป็นผู้สมัครหรือผู้ชนะในปีที่แล้ว สามารถลงสมัครได้แต่ท่านจะต้องเลือกเข้าชิงรางวัลสาขาที่ท่านยังไม่เคยได้รับรางวัล แต่ท่านต้องสมัครด้วยความคิดริเริ่มหรือโครงการที่แตกต่างจากที่องค์กรของท่านเคยได้รับรางวัลมาก่อน หรือ โครงการ/นโยบาย/ข้อปฏิบัติ ที่ได้รับรางวัลของคุณต้องมีเพิ่มเติม หรือ

มีองค์ประกอบหรือส่วนขยายเพิ่มเติม และ/หรือมีผลลัพธ์ที่เพิ่มเติมจากใบสมัครก่อนหน้า

bottom of page